CRTK Customs 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden voor CRTK Customs:


1. Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden geleverd door CRTK Customs aan haar klanten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.


2. Dienstverlening
CRTK Customs zal haar uiterste best doen om de overeengekomen diensten naar behoren en met zorgvuldigheid uit te voeren. CRTK Customs behoudt zich het recht voor om de dienstverlening te weigeren of te beëindigen als deze in strijd is met de geldende wet- en regelgeving.


3. Prijs en Betaling
De prijzen voor de diensten van CRTK Customs worden duidelijk gecommuniceerd aan de klant voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden. Eventuele extra kosten die tijdens het proces ontstaan, zullen vooraf met de klant worden besproken. Betaling dient te geschieden op het moment van oplevering van het voertuig, tenzij anders overeengekomen.


4. Aansprakelijkheid

CRTK Customs is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of diefstal van eigendommen in het voertuig van de klant, tenzij dit is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet van CRTK Customs. CRTK Customs is evenmin aansprakelijk voor enige gevolgschade, indirecte schade of immateriële schade.

5. Garantie
Op de uitgevoerde werkzaamheden en vervangen onderdelen geldt een garantieperiode van 3 maanden of volgens de geldende fabrieksgarantie, indien van toepassing. De garantie dekt alleen gebreken die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten en niet aan verkeerd gebruik of normale slijtage.

6. Annulering en Terugbetaling
Indien de klant een afspraak wenst te annuleren, dient dit ten minste 24 uur voorafgaand aan de geplande afspraak te gebeuren. Bij annulering binnen deze termijn behoudt CRTK Customs zich het recht voor om eventuele kosten in rekening te brengen. Terugbetalingen worden alleen verleend volgens het geldende beleid van CRTK Customs.

7. Intellectueel Eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten, zoals ontwerpen, tekeningen, documenten en rapporten, blijven eigendom van CRTK Customs, tenzij anders overeengekomen.

8.Geschillenbeslechting
In geval van geschillen tussen de klant en CRTK Customs zullen beide partijen proberen om tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank volgens de geldende wetgeving.

9. Wijzigingen en Aanvullingen
CRTK Customs behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment van publicatie op de website van CRTK Customs.